Welcome to
Nottingham Chinese School
Nottingham Chinese School

School Committee Members

e-mails and inquiries to
NottinghamChineseSchool@LIVE.CO.UK

Headteacher
Dr Xuezhong Sun

Treasurer
Dan Liu

Secretary
Prof Hao Liu

Deputy Head & e-Learning
Dr Rong Qu

Deputy Head
Dr Yan Tong


Advisory Committee Members (under construction)

Dr Yi Wang


Alderman White School, Chilwell Lane, Bramcote, Nottinghamshire, NG9 3DU